top of page
Back to top

 Bidden in de vroegte

 een goede geloofsgemeenschap is een spirituele gemeenschap 

Ontwaak een ietsje vroeger wanneer het huis nog stil is, neem een kopje koffie en zet je rustig aan tafel voor het gebedsmoment, nog voor het ontbijt. Deze gebeden bieden de kans om ons dagelijks te verbinden met God en de hemelse dimensie. Klik op de juiste dag om er meteen heen te gaan. Ze geven de dag een unieke start en wekken in ons het dieper geluk dat wij nodig hebben om de ups en downs van het leven goed te plaatsen. Je kan ook het evangelie van de dag lezen en overwegen.

Deze gebeden zijn gebaseerd op het kerkelijk getijdengebed dat in wezen verbonden is met het eucharistisch gebed. Zo verbindt het ons ook met de universele biddende kerk. Het is een kortere versie die slechts enkele minuten aandacht vraagt van de bidder.

Lees de woorden aandachtig. Bid ze, indien mogelijk, luidop. Bid met je hart, schenk je tijd en aandacht, je liefde aan de Onzichtbare. Het gebed kan ons inspireren een beter mens te worden voor de mensen om ons heen.

Op het einde van de smeekbeden kan je ook je eigen gebedsverzoek uitspreken.

 

Open elk gebed met het kruisteken. Maak ook aan het einde het kruisteken terwijl je de zegen uitspreekt.

Maandag

openingsgebed

Heer Jezus, u vraagt ons om u te volgen 
door ons kruis op te nemen 
U vraagt ons om onszelf te verloochenen 
en ons leven te verliezen om uwentwil

 

Wees mij dan genadig 
want ik ben er niet toe in staat

Ik leef enkel voor mijzelf 
Vergeef mij en verander mij 
Laat mij aan mezelf sterven 
opdat ik mijn naaste ga liefhebben 
en hem hoger ga achten dan mezelf

 

Leer mij u ontdekken in de arme en de zwakke 
Laat mij u dienen 
door aan armen het evangelie te verkondigen 
door de gebrokenen van hart te genezen 
door de gevangenen loslating te prediken 
door de blinden het gezicht te schenken 
door de verslagenen te bevrijden

en uw genade door te geven 

Amen

Psalm 5 - Morgengebed om Gods hulp 

Heer, luister naar wat ik U zeggen wil, 
sla acht op mijn smartelijk zuchten. 
Aanhoor de stem die uw aandacht vraagt, 
want Gij zijt mijn God en mijn koning.

 

Met aandrang wend ik mij, Heer, tot U, 
reeds vroeg in de morgen hoort Gij mijn stem, 
reeds vroeg mijn hoop en verlangen. 
Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt, 
bij U kan geen booswicht vertoeven; 
Geen zondaar kan U in de ogen zien, 
Gij haat hen die onrecht bedrijven.

 

Die leugentaal spreken vernietigt Gij, 
Gij gruwt van bloeddorst en wreedheid. 
Maar ik, door uw rijke genade, 
mag binnengaan in uw huis. 
Ik werp mij neer voor uw tempel 
in eerbied voor U, mijn God.

 

Leid mij in uw gerechtigheid, Heer, 
ten spijt van die mij weerstreven; 
maak mij bekend met uw weg. 
Hun woorden zijn niet te vertrouwen, 
hun hart is een broedplaats van kwaad. 
Een open graf is hun keel, 
zij spreken met gladde tongen.

 

Gelukkig degenen die hopen op U,

hun vreugde zal eeuwig duren. 
Gij zult hen beschermen, zij juichen om U, 
zij die uw Naam beminnen. 
Gij zegent de rechtvaardige, Heer, 
uw gunst zal hem als een schild beschermen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

schriftlezing: Rom 8: 38-39

Ja, ik ben er zeker van dat 
noch dood noch leven 
noch engelen noch overheden 
noch bestaande toestanden noch toekomstige 
noch machten
noch hoogte noch diepte, 
noch enig ander schepsel 
bij machte zal zijn ons te scheiden 
van de liefde van God 
die is in Christus Jezus, onze Heer. 

smeekbeden

Laten wij Christus verheerlijken, die vol is van genade en van de heilige Geest. Vragen wij Hem vol vertrouwen:

Heer, geef ons uw Geest.

Maak deze dag voor ons tot een goede dag, vol vrede en zonder zonde, zodat wij U vanavond met een blij en zuiver hart kunnen prijzen.

Heer, geef ons uw Geest.

Laat vandaag uw licht over ons schijnen; leid het werk van onze handen.

Heer, geef ons uw Geest.

Toon ons uw aanschijn en maak ons gelukkig; bescherm ons vandaag met uw sterke hand.

Heer, geef ons uw Geest.

Zie welwillend naar allen die op ons gebed vertrouwen; schenk hun alle goeds naar lichaam en geest.

Heer, geef ons uw Geest.


(Bid nu voor je eigen intenties)

onze vader

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade.

slotgebed

 

Heer, laat ons inzien wat wij moeten doen en geef ons de kracht om onze taak te vervullen. Laat al ons werken van U uitgaan en door U ook zijn voltooiing bereiken. Door Jezus Christus, onze Broeder, die met U leeft en liefheeft in de kracht van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

zegen

 

De Heer schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

maandag 1

Dinsdag

openingsgebed

 

Vader, maak mij verstandig en nuchter 
Ik wil u volgen als een kind

 

Laat mij niet langer toegeven 
aan de verlangens van vroeger 
toen ik niet beter wist

 

Maak mij heilig in alles wat ik doe 
Want u, Heer, bent heilig

Amen

Psalm 24 - De plechtige intocht van God in zijn tempel 

Aan God hoort de aarde en al wat erop is, 
de aarde en al wat daar woont; 
Want Hij heeft haar op het water gegrondvest, 
haar vastgelegd op de zee.

 

Wie zal beklimmen de berg van de Heer, 
wie in zijn heiligdom staan? 
Die rein is van handen en zuiver van hart, 
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is, 
zijn evenmens niet bedriegt. 
Hij zal gezegend zijn door de Heer, 
door God, zijn heil, gerechtvaardigd. 
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem, 
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

 

Poorten, heft uw kroonlijsten op, 
gaat open, aloude deuren: 
de Koning der glorie moet binnengaan. 
Wie is deze Koning der glorie? 
De Heer, de sterke, de machtige,

de Heer, de held in de strijd.

 

Poorten, heft uw kroonlijsten op, 
gaat open, aloude deuren: 
de Koning der glorie moet binnengaan. 
Wie is deze Koning der glorie? 
De Heer van de hemelse machten, 
Hij is de Koning der glorie.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

schriftlezing: Rom. 13: 11b, 12-13a

Het uur om uit de slaap te ontwaken,

is reeds aangebroken.

De nacht loopt ten einde,

de dag breekt aan.

Laten wij ons dus ontdoen

van de werken der duisternis

en ons wapenen met het licht.

Laten wij ons behoorlijk gedragen,

als op klaarlichte dag.

smeekbeden

 

Laten wij die door een hemelse roeping geheiligd zijn, Jezus, onze hogepriester, prijzen en tot Hem bidden:

Heer, onze God en onze redder.

Almachtige Koning, Gij hebt ons door het doopsel gemaakt tot een koninklijk priesterschap; laat ons U altijd het offer van lof brengen.

Heer, onze God en onze redder.

Laat ons uw geboden onderhouden, opdat wij door de heilige Geest in U blijven en Gij in ons.

Heer, onze God en onze redder.

Schenk ons vandaag uw eeuwige wijsheid; zij zal onze gids zijn bij al wat wij doen.

Heer, onze God en onze redder.

Geef dat wij niemand kwetsen, maar vreugde brengen aan allen die met ons samen zijn.

Heer, onze God en onze redder.


(Bid nu voor je eigen intenties)

onze vader

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel.

 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade.

slotgebed

Heer, luister welwillend naar ons gebed in dit morgenuur en verlicht door uw liefde wat donker is in ons hart. Laat geen verlangen ons overheersen, nu het licht van uw genade ons vernieuwt. Door Jezus Christus, onze Broeder, die met U leeft en liefheeft in de kracht van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

zegen

 

De Heer schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

dinsdag 1

Woensdag 

openingsgebed

Mijn God en mijn Al 
wanneer ik aan u denk 
vervult mijn hart zich met vreugde 
U bent oneindig volmaakt 
en alle liefde waardig

 

Help mij om in uw liefde te wandelen 
al de dagen van mijn leven

 

Ik wil u liefhebben met heel mijn hart 
met heel mijn ziel 
met heel mijn verstand 
en met al mijn kracht

Ik wil mijn naaste beminnen zoals mijzelf, uit liefde tot u 
Want echte liefde zoekt zichzelf niet

Amen

Psalm 36 - De slechtheid van de zondaar en de goedheid van God

De zondaar luistert naar de lokroep van het kwaad, 
geen vrees voor God staat hem voor ogen.

 

Hij stelt zichzelf bedriegelijk gerust, 
dat men zijn zonde niet ontdekt en niet verafschuwt. 
De woorden die hij spreekt zijn onrecht en bedrog, 
hij wil niet wijs zijn en het goede doen. 
Tot in zijn slaapvertrek zint hij op kwaad, 
hij volgt het slechte pad en mijdt de zonde niet.

 

Maar hemelwijd is uw erbarmen, Heer, 
uw trouw reikt tot de wolken. 
Hecht als de godenberg is uw rechtvaardigheid, 
onpeilbaar als de zee uw oordeel, 
bij U vindt mens en dier asiel.

 

Hoe waardevol is uw bescherming, Heer, 
de mensen vluchten in de schaduw van uw vleugels. 
Gij voedt hen met het beste uit uw huis, 
Gij drenkt hen aan de stroom van uw geneugten. 
Bij U ontspringt de bron die leven geeft, 
wij zullen in uw licht het Licht aanschouwen.

 

Bestendig uw genade voor uw dienaars, 
voor wie oprecht van hart is uw gerechtigheid. 
Verhoed dat trotse voeten mij vertrappen, 
dat wrede handen mij te pletter slaan. 
Ziet, zij die kwaad bedrijven zijn gevallen, 
zij zijn verslagen en staan nooit meer op.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

schriftlezing: Tobit 4, 14b-15a.16.19a

Daarom versagen wij niet; 
nee, ook al vergaat onze uitwendige mens, 
onze inwendige mens echter wordt 
van dag tot dag vernieuwd.

Want de tijdelijke lichte last der verdrukking 
bewerkt voor ons 
een onovertroffen 
eeuwige zwaarte 
aan glorie,

daar wij onze blik niet gericht houden 
op de zichtbare 
maar op de onzichtbare dingen; 
want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, 
maar de onzichtbare eeuwig. 

smeekbeden

Danken wij Christus en prijzen wij Hem voortdurend, omdat Hij allen die Hijzelf heiligt, zijn broeders en zusters noemt. Vragen wij Hem daarom:

Heer, heilig uw broeders en zusters.

Help ons met een zuiver hart het begin van deze dag te heiligen ter ere van uw verrijzenis; laat alles wat wij vandaag doen voor U aanvaardbaar zijn.

Heer, heilig uw broeders en zusters.

Als een teken van uw liefde hebt Gij ons deze nieuwe dag geschonken tot onze vreugde en ons heil; vernieuw dagelijks ons leven ter ere van uw Naam.

Heer, heilig uw broeders en zusters.

Open onze ogen voor uw aanwezigheid in onze medemensen, vooral in hen die arm zijn en bedroefd.

Heer, heilig uw broeders en zusters.

Laat ons geen kwaad met kwaad vergelden, maar in vrede leven met alle mensen.

Heer, heilig uw broeders en zusters.


(Bid nu voor je eigen intenties)

onze vader

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel.

 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade.

slotgebed

 

God van ons heil, luister naar ons bidden. Gij maakt allen die uit U geboren zijn tot kinderen van het licht. Laat ons uw licht altijd volgen en naar uw waarheid leven, zodat wij van U getuigen voor alle mensen. Door Jezus Christus, onze Broeder, die met U leeft en liefheeft in de kracht van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

zegen

 

De Heer schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

woensdag 1

Donderdag 

openingsgebed

Jezus Christus, wijsheid Gods 
schenk mij uw gezindheid en inzicht 
opdat ik de juiste weg moge bewandelen

 

Verlicht de ogen van mijn verstand 
zodat ik uw wil kan verstaan

 

Ik bid u dat mijn daden en gedachten 
u welgevallig mogen zijn 
en tot opbouw van uw Koninkrijk

 

Heer, leid mij in uw waarheid 
U alleen kunt mij behoeden voor alle kwaad

Amen

Psalm 57 - Morgengebed in een tijd van beproeving 
 

Wees mij genadig, God, wees mij genadig, 
bij U zoek ik mijn heil. 
Ik houd mij schuil onder uw vleugels 
totdat het onheil wijkt. 
Ik roep tot God, de Allerhoogste, 
tot God, die voor mij zorgt;

 

Dat Hij mij redding zendt vanuit de hemel 
en mijn vervolgers smadelijk verjaagt. 
Ik lig te midden van de leeuwen,

die dorstig zijn naar mensenbloed.
Hun tanden zijn zo scherp als speren, 
hun tong een snijdend zwaard.

 

Vertoon U in den hoge, God, in majesteit, 
uw glorie strale over heel de aarde.

 

Zij hebben op mijn pad een net gespannen 
en brachten mij ten val; 
Zij hebben op mijn weg een kuil gegraven 
maar vielen zelf er in.

 

Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid, 
ik zing en speel voor U. 
Ontwaak, mijn geest, wordt wakker, harp en citer, 
ik wek de dageraad. 
U wil ik loven, Heer, voor alle volken, 
voor alle naties zing ik U ter eer; 
Want hemelwijd is uw erbarmen, 
tot in de wolken reikt uw trouw.

 

Vertoon U in den hoge, God, in majesteit, 
uw glorie strale over heel de aarde.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

schriftlezing: Fil. 3: 7-9

Maar wat winst voor mij was, ben ik omwille van Christus gaan beschouwen als verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want het kennen van mijn Heer Christus Jezus gaat alles te boven. Om Hem heb ik alles prijsgegeven, en ik beschouw alles als vuilnis als het erom gaat Christus te winnen en één te zijn met Hem; mijn gerechtigheid steunt niet op de wet maar op het geloof in Christus: zij komt van God en steunt op het geloof.

smeekbeden

Brengen wij dank aan Christus, die ons het licht schenkt van deze dag, en zeggen wij tot Hem:

Heer, zegen en heilig ons.

Als een offer hebt Gij U aangeboden voor onze zonden; help ons vandaag bij al wat wij ondernemen.

Heer, zegen en heilig ons.

Gij schenkt ons vreugde door het licht van deze nieuwe dag; wees Gij de morgenster die opgaat in ons hart.

Heer, zegen en heilig ons.

Leer ons geduld te hebben met anderen, want Gij hebt geduld met ons en zijt met ons begaan.

Heer, zegen en heilig ons.

Heer, laat deze morgen uw genade blijken; laat vandaag uw vreugde onze kracht zijn.

Heer, zegen en heilig ons.


(Bid nu voor je eigen intenties)

onze vader

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel.

 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade.

slotgebed

Almachtige eeuwige God, van de morgen tot de avond keren wij ons biddend tot U. Ban het duister van de zonde uit ons hart en leid ons tot het ware licht, Christus, onze Broeder, die met U leeft en liefheeft in de kracht van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

zegen

 

De Heer schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

donderdag 1
vrijdag 1

Vrijdag  

openingsgebed

Mijn Vader en mijn God 
Ik aanbid u in uw grootheid 
Ik dank u voor uw goedheid 
en de bewaring van de voorbije nacht

 

Aan het begin van deze dag 
bied ik u mijn ziel en lichaam aan 
Laat mijn hart vandaag verenigd zijn 
met het hart van Jezus

De gelegenheden tot zonde wil ik vluchten 
met mijn daden u verheerlijken 

 

Barmhartige Vader, 
schenk mij hiertoe uw genadekracht 
en versterk mijn ziel

Amen

Psalm 51 - Berouw en vertrouwen 
 

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid, 
delg mijn zondigheid in uw erbarmen. 
Was mijn schuld volkomen van mij af, 
reinig mij van al mijn zonden.

 

Ik erken dat ik misdreven heb, 
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.

 

Jegens U alleen heb ik gezondigd, 
wat U tegenstaat heb ik gedaan. 
Dus zijt Gij rechtvaardig in uw oordeel, 
is het vonnis dat Gij velt gegrond.

 

Ach, met schuld belast werd ik geboren, 
schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving. 
Maar Gij hebt behagen in oprechtheid, 
Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.

Sprenkel mij met hysop dat ik rein word, 
was mij dat ik witter word dan sneeuw. 
Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken, 
geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

schriftlezing: Ef. 4, 29-32 

 

Laat geen slecht woord over uw lippen komen, maar spreekt een goed woord, opbouwend, als het nodig is, tot zegen voor de hoorders. Wilt Gods heilige Geest niet bedroeven: gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing. Wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek, kortom alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen. Weest goed voor elkaar en hartelijk. Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.

smeekbeden

 

Aanbidden wij Christus, die door zijn kruis het heil heeft gebracht voor alle mensen en zeggen wij:

Heer, schenk ons uw barmhartigheid.

 

Christus, Gij licht en dageraad, verlicht ons, en behoed ons reeds vanaf de ochtend voor zelfzucht.

Heer, schenk ons uw barmhartigheid.

 

Help ons vandaag bij alles wat wij doen, zodat Gij van ons werk kunt zeggen: het is goed.

Heer, schenk ons uw barmhartigheid.

 

Genees ons van onze gebreken, en scheld ons al onze schulden kwijt.

Heer, schenk ons uw barmhartigheid.

Vervul ons met de vertroosting van de heilige Geest, door uw kruisdood en verrijzenis.

Heer, schenk ons uw barmhartigheid.


(Bid nu voor je eigen intenties)

onze vader

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel.

 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade.

 

slotgebed

God, Gij verdrijft onze onwetendheid door het licht van uw Woord. Versterk het geloof dat Gij ons hebt geschonken. Laat het vuur dat Gij door uw genade hebt ontstoken, door niets worden gedoofd. Door Jezus Christus, onze Broeder, die met U leeft en liefheeft in de kracht van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

zegen

 

De Heer schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

Zaterdag 

openingsgebed

 

Vader, u alleen brengt rust in mijn ziel 
Bij u vind ik bevrijding van drukte en vrees 
Uw liefde schijnt in alle eenvoud in mijn hart 
U doorgrondt mij

 

Bij u ken ik volkomen armoede 
Maak mij los van alle goed 
U verzadigt mijn ziel met overvloed 
Laat mij zijn, arm van geest

 

Geef mij een geest van innerlijke armoede 
Dood in mij alle hebzucht 
Geef mij begeerte naar u alleen,

uw Rijk en uw gerechtigheid

 

Heer Jezus, wilt u mijn leven zijn, 
en ik, gestorven aan het Kruis, 
omdat u stierf voor mij

Amen

Psalm 119, 145-152

 

Ik roep uit de grond van mijn hart: Heer, verhoor mij: 
aan uw beschikkingen blijf ik trouw. 
Ik roep tot U: kom mij redden; 
wat Gij verordent zal ik steeds doen.

 

Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in, 
ik stel mijn hoop op uw woord. 
Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd, 
dan denk ik over uw uitspraken na.

 

Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid, 
en laat mij leven zoals Gij bepaalt. 
Die mij achtervolgen komen steeds nader. 
ze houden zich ver van uw wet.

 

Maar Gij zijt voor ieder nabij, Heer, 
betrouwbaar is alles wat Gij gebiedt. 
Reeds lang weet ik van uw verordeningen 
dat Gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

schriftlezing: 1 Joh 3: 21-23

Geliefden, wanneer ons hart ons niet veroordeelt, mogen wij vrijmoedig met God omgaan; wij krijgen van Hem alles wat wij vragen, omdat we ons houden aan zijn geboden en doen wat Hem welgevallig is. En dit is zijn gebod: van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft bevolen.

smeekbeden

Bidden wij tot God, die Maria, de moeder van Jezus, heeft geprezen boven alle schepselen in de hemel en op aarde:

Heer, verhoor ons.

Wij danken U, Heer, want in Maria hebt Gij ons een moeder gegeven, een voorbeeld voor allen; zuiver ons hart en heilig ons op haar voorspraak.

Heer, verhoor ons.

Zij was ontvankelijk voor uw woord, zij was uw trouwe dienstmaagd; schenk ons op haar voorspraak de vruchten van de Geest.

Heer, verhoor ons.

Zij stond bij het kruis, sterk in haar geloof; zij was vol vreugde na Christus' verrijzenis; geef op haar voorspraak kracht, als wij lijden, en hoop die tot blijdschap stemt.

Heer, verhoor ons.


(Bid nu voor je eigen intenties)

onze vader

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel.

 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade.

 

slotgebed

 

God, Gij zijt de bron en de oorsprong van ons heil. Wij bidden U: geef dat wij door onze levenswijze altijd uw heerlijkheid verkondigen en U ook in de hemel zonder ophouden prijzen. Door Jezus Christus, onze Broeder, die met U leeft en liefheeft in de kracht van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

zegen

 

De Heer schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

zaterdag 1

Zondag  

openingsgebed

Vader, u riep mij als uw kind 
Laat mij daarom waardig met u wandelen

 

Help mij om nederig te zijn 
Help mij om zachtmoedig te zijn 
Help mij om geduldig te zijn 
Help mij mijn broeders en zusters in liefde verdragen

 

Maak mij tot een instrument 
om de eenheid van uw Geest te bewaren 
door de band van vrede 
door in vrede met elkaar te leven

Amen

 

Psalm 63, 2-9 - Mijn ziel dorst naar U 
 

God, mijn God zijt Gij, 
ik zoek U reeds bij het ochtendgloren. 
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart 
als dorre akkers naar regen. 
Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont, 
beschouw ik uw macht en uw glorie. 
Meer waard dan het leven is mij uw genade, 
mijn mond verkondigt uw lof.

 

Ik zal U prijzen zolang ik leef,

mijn handen uitstrekken naar U. 
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, 
mijn mond zal U jubelend danken.

Wanneer ik op mijn bed aan U denk, 
dan blijf ik wakend over U peinzen. 
Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest, 
ik koester mij onder uw vleugels.

 

Met heel mijn hart houd ik vast aan U, 
het is uw hand die mij steunt.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

schriftlezing: Jak. 1: 2-4

Beschouw u als heel gelukkig wanneer u in allerlei beproevingen geraakt, want u weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. En de standvastigheid moet zich volledig verwerkelijken, zodat u volmaakt en onberispelijk bent en in niets tekortschiet.

smeekbeden

Christus de Heer is de opgaande zon die geen ondergang kent, Hij is het daglicht dat iedere mens verlicht. Laten wij Hem prijzen en aanroepen:

Heer, Gij zijt ons leven en ons heil.

Schepper der wereld, dankbaar aanvaarden wij deze dag, en wij gedenken de verrijzenis van uw Zoon.

Heer, Gij zijt ons leven en ons heil.

Laat uw heilige Geest ons leren ook vandaag uw wil te doen; laat uw wijsheid ons leiden ieder uur van deze dag.

Heer, Gij zijt ons leven en ons heil.

Schenk ons op deze zondag de vreugde van het samenzijn, rond de tafel van uw woord en van uw lichaam en bloed.

Heer, Gij zijt ons leven en ons heil.

Heer, wij staan voor U om U te danken, voor al uw goede gaven.

Heer, Gij zijt ons leven en ons heil.


(Bid nu voor je eigen intenties)

onze vader

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel.

 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade.

slotgebed

God, van U komt de eensgezindheid die in ons leeft. Geef dat uw volk met liefde uw opdracht volbrengt, en naar de vervulling verlangt van uw belofte. Dan zullen wij in de wisselvalligheden van het leven met heel ons hart gericht zijn op de ware vreugde. Door Jezus Christus, onze Broeder, die met U leeft en liefheeft in de kracht van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

zegen

 

De Heer schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

zondag 1
bottom of page